Счетоводство и счетоводни услуги

Абонаментно счетоводно обслужване.

За тази услуга се заплаща месечна абонаментна такса, която включва получаване на следните услуги:

 • изготвяне на счетоводна политика
 • изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • оперативно счетоводство
 • съставяне на амортизационен план – счетоводен и данъчен
 • регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • съставяне на справки-декларации по ДДС и дневници за покупки и продажби
 • съставяне на интрастат-декларации
 • изготвяне на финансови отчети и статистически формуляри
 • представителство на клиента пред данъчните власти и органите на Социално осигуряване
 • запознаване на клиента с измененията в областта на счетоводството, данъчното и осигурителното законодателство

ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване.

 • изготвяне на трудови и граждански договори
 • заповеди за назначаване и освобождаване на работници и служители, допълнителни споразумения
 • оформяне на трудови книжки
 • деклариране на трудови договори в НАП
 • изготвяне на ведомости за заплати
 • изчисляване на болнични и други
 • изготвяне на платежни нареждания за разплащания с НАП
 • изготвяне на всички видове служебни бележки
 • представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър
 • изготвяне на всички видове удостоверения и справки за заверка на осигурителен и трудов стаж
 • създаване и водене на лични трудови досиета на работниците и служителите
 • регистрация и кореспонденция с Инспекцията по труда
За клиенти, които са сключили договор за абонаментно обслужване тази услуга се счита за включена в абонамента.

Тримесечно обслужване.

Услугата е предназначена за малки и средни фирми на патентен данък и включва.
 • предаване на документите и водене на счетоводство на тримесечие
 • попълване на декларация за патентен данък, ЗОДФЛ и ЗКПО
 • съставяне на трудови и граждански договори и ведомости за заплати
 • годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни счетоводни отчети

Годишно счетоводно приключване.

Услугата е предназначена за фирми, които не са постоянни клиенти. Тя представлява завеждане на предадените документи, изчисляване на данъци и попълване на годишна данъчна декларация.

За клиенти, които са сключили договор за абонаментно обслужване тази услуга се счита за включена в абонамента.

Еднократни счетоводни услуги.

 • изготвяне на справки и дневници за ДДС
 • декларации за социално и здравно осигуряване
 • изготвяне на годишни декларации на физически лица

За клиенти, които са сключили договор за абонаментно обслужване тези услуги се считат за включени в абонамента.

Управление на човешките ресурси

 • проектиране и внедряване на системи за управление на човешките ресурси
 • проектиране и внедряване на системи за управление на заплатите
 • проектиране и внедряване на организационно-управленски структури
 • анализ и проектиране на длъжностите
 • разработане на колективни трудови договори
 • анализи и консултации по управление на човешките ресурси, включително управление на заплатите

Постоянен линк към тази тема: http://aktivbg.eu/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/